TOP 7 Sự KIệN THú Vị TRONG THáNG 5

Các chương trình giải trí, nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm thú vị tại Sài Gòn

hình ảnh

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 23rd May 2017

LUSH LADIES NIGHT

@ Lush

Photos: Huy Do

THE UNITED UNDERGROUND SPIRIT OF SAIGON

Saturday, 20th May 2017

THE UNITED UNDERGROUND SPIRIT OF SAIGON

@ Piu Piu

Photos: Tuan Tran

CITY OF LIGHTS

Saturday, 20th May 2017

CITY OF LIGHTS

@ Air 360 Sky Lounge

Photos: Tuan Tran

FIRE FEST @ The Oxygen

Saturday, 20th May 2017

FIRE FEST @ The Oxygen

Photos: Tuan Tran

MY STORY - LARRIA, OUMI, IVY @ La Canalla

Friday, 19th May 2017

MY STORY - LARRIA, OUMI, IVY @ La Canalla

Photos: Huy Do

LUSH FRIDAY FT.CRANKDAT

Friday, 19th May 2017

LUSH FRIDAY FT.CRANKDAT

@ Lush

Photos: Tuan Tran

THURSDAY LATIN NIGHT

Thursday, 18th May 2017

THURSDAY LATIN NIGHT

@ Lush

Photos: Huy Do, Dinh Hoang

QUI ANNIVERSARY

Thursday, 18th May 2017

QUI ANNIVERSARY

@ Qui

Photos: Tuan Tran, Huy Do

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 16th May 2017

LUSH LADIES NIGHT

@ Lush

Photos: Tuan Tran, Dinh Hoang

BOTTEGA CHAMPAGNE NIGHT

Saturday, 13th May 2017

BOTTEGA CHAMPAGNE NIGHT

@ Republic Club

Photos: Tuan Tran

LUSH LADIES NIGHT

23 May, 2017

LUSH LADIES NIGHT
@ Lush

THE UNITED UNDERGROUND SPIRIT OF SAIGON

20 May, 2017

THE UNITED UNDERGROUND SPIRIT OF SAIGON
@ Piu Piu

CITY OF LIGHTS

20 May, 2017

CITY OF LIGHTS
@ Air 360 Sky Lounge

FIRE FEST @ The Oxygen

20 May, 2017

FIRE FEST @ The Oxygen

MY STORY - LARRIA, OUMI, IVY @ La Canalla

19 May, 2017

MY STORY - LARRIA, OUMI, IVY @ La Canalla

LUSH FRIDAY FT.CRANKDAT

19 May, 2017

LUSH FRIDAY FT.CRANKDAT
@ Lush

THURSDAY LATIN NIGHT

18 May, 2017

THURSDAY LATIN NIGHT
@ Lush

QUI ANNIVERSARY

18 May, 2017

QUI ANNIVERSARY
@ Qui

LUSH LADIES NIGHT

16 May, 2017

LUSH LADIES NIGHT
@ Lush

BOTTEGA CHAMPAGNE NIGHT

13 May, 2017

BOTTEGA CHAMPAGNE NIGHT
@ Republic Club