PHỏNG VấN: BếP TRưởNG LUKE NGUYễN Và NHà HàNG MớI VIETNAM HOUSE

Vị bếp trưởng danh tiếng chia sẻ về địa điểm lâu đời trên phố Đồng Khởi

hình ảnh

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 15th August 2017

LUSH LADIES NIGHT

@ Lush

Photos: Huy Do

JEREMY CHEUNG [HK], DJ SOLANGE [FR] & HIBIYA LINE

Saturday, 12th August 2017

JEREMY CHEUNG [HK], DJ SOLANGE [FR] & HIBIYA LINE

@ The Observatory

Photos: Huy Do

SAIGON SKILL VOL.5 - 1 YEAR ANNIVERSARY

Saturday, 12th August 2017

SAIGON SKILL VOL.5 - 1 YEAR ANNIVERSARY

@ La Fenetre Soleil

Photos: Tuan Tran

GOOD GIRL GONE QUI

Friday, 11th August 2017

GOOD GIRL GONE QUI

@ Qui Dining Lounge

Photos: Tuan Tran

2-1: A YATENDER SOLO @ Vin Gallery

Friday, 11th August 2017

2-1: A YATENDER SOLO @ Vin Gallery

Photos: Tuan Tran

PAN PAN (PANGINA HEALS)

Thursday, 10th August 2017

PAN PAN (PANGINA HEALS)

@ Envy

Photos: Tuan Tran

GRAND OPENING MUSE.INC & DENON

Tuesday, 8th August 2017

GRAND OPENING MUSE.INC & DENON

@ Republic Club

Photos: Tuan Tran

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 8th August 2017

LUSH LADIES NIGHT

Photos: Khoa

SOUND SLAM: HARDCORE & METAL FEST @ 23/9 Park

Saturday, 5th August 2017

SOUND SLAM: HARDCORE & METAL FEST @ 23/9 Park

Photos: Tuan Tran, Dinh Hoang

BASS REPUBLIC

Saturday, 5th August 2017

BASS REPUBLIC

@ Lush

Photos: Tuan Tran

LUSH LADIES NIGHT

15 Aug, 2017

LUSH LADIES NIGHT
@ Lush

JEREMY CHEUNG [HK], DJ SOLANGE [FR] & HIBIYA LINE

12 Aug, 2017

JEREMY CHEUNG [HK], DJ SOLANGE [FR] & HIBIYA LINE
@ The Observatory

SAIGON SKILL VOL.5 - 1 YEAR ANNIVERSARY

12 Aug, 2017

SAIGON SKILL VOL.5 - 1 YEAR ANNIVERSARY
@ La Fenetre Soleil

GOOD GIRL GONE QUI

11 Aug, 2017

GOOD GIRL GONE QUI
@ Qui Dining Lounge

2-1: A YATENDER SOLO @ Vin Gallery

11 Aug, 2017

2-1: A YATENDER SOLO @ Vin Gallery

PAN PAN (PANGINA HEALS)

10 Aug, 2017

PAN PAN (PANGINA HEALS)
@ Envy

GRAND OPENING MUSE.INC & DENON

08 Aug, 2017

GRAND OPENING MUSE.INC & DENON
@ Republic Club

LUSH LADIES NIGHT

08 Aug, 2017

LUSH LADIES NIGHT

SOUND SLAM: HARDCORE & METAL FEST @ 23/9 Park

05 Aug, 2017

SOUND SLAM: HARDCORE & METAL FEST @ 23/9 Park

BASS REPUBLIC

05 Aug, 2017

BASS REPUBLIC
@ Lush