CITYGUIDE

TOP Sự kiện ở thành phố

Game On Saigon Sports Pub - The Dark Room: John Robertson

27/09/2017

The Dark Room: John Robertson

@ Game On Saigon Sports Pub

Soul Live Project - Piano Concert

28/09/2017

Piano Concert "Reflections of a Moment"

@ Soul Live Project

Saigon Opera House - Đêm Ballet Cổ Điển - Carmen Suite

29/09/2017

Đêm Ballet Cổ Điển - Carmen Suite

@ Saigon Opera House

2EZ Coffee House - Fechno Fish

29/09/2017

Fechno Fish

@ 2EZ Coffee House

Máy Cày Bistro - Carità: Under The Moon

30/09/2017

Carità: Under The Moon

@ Máy Cày Bistro

Game On Saigon Sports Pub - The Dark Room: John Robertson

27/09/2017

The Dark Room: John Robertson

@ Game On Saigon Sports Pub

Soul Live Project - Piano Concert

28/09/2017

Piano Concert "Reflections of a Moment"

@ Soul Live Project

Saigon Opera House - Đêm Ballet Cổ Điển - Carmen Suite

29/09/2017

Đêm Ballet Cổ Điển - Carmen Suite

@ Saigon Opera House

2EZ Coffee House - Fechno Fish

29/09/2017

Fechno Fish

@ 2EZ Coffee House

Máy Cày Bistro - Carità: Under The Moon

30/09/2017

Carità: Under The Moon

@ Máy Cày Bistro